Heraldika je obor zabývající se jednou formou symbolického vyjadřování - tedy heraldickými znaky, jež patří k evropské kultuře již více než 800 let. Znaky patřily a patří fyzickým osobám (šlechticům, církevním hodnostářům či prostě občanům, kteří užívají znak) či právnickým osobám (země, města, cechy, univerzity atd.). Z této široké skupiny se naše stránka zaměřuje na heraldiku šlechtických osob a rodů, vyskytujících se v českých zemích. Nemá jinou ambici než zprostředkovat již existující informace pro skutečné zájemce o tento obor.

viz též Prozatimní heraldická knihovna s plnými texty článků o české heraldice


knihy o heraldice – základní práce české heraldiky

heraldické prameny – výtvarná provedení znaků

heraldické bibliografie

zájmová heraldická periodika

sfragistika, genealogie atd.

webové zdroje

knihy o heraldice – základní práce české heraldiky
 • Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Zrcadlo slavného markrabství Moravského (1593) – nejvýznamnější práce české renesanční (raně barokní) šlechtické genealogie a heraldiky. Reprint lze koupit u Genealogické agentury (1993). Obdobná díla věnoval Paprocký mj. Čechám – Diadochos (1602) a Slezsku – Štambuch slezský (1609 – reprint výběru z textu vydal Zemský archiv v Opavě, 2004). Všechny tři Paprockého práce z českých zemí, plus jeho Herby rycerstwa polskiego (1584 – znovu 1858 on-line) a další polské tisky jsou on-line přístupné na serveru Polska biblioteka internetowa.

 • Rudolf Johann hr. Meraviglia-Crivelli, Der Böhmische Adel (1886) – rozsáhlá znaková sbírka, zaměřená zejm. na šlechtu 17.–19. století – pro tuto oblast heraldiky se jedná o práci dosud nepřekonanou, byť s kritickou vědou nemá mnoho společného. Každý znak je popsán i vyobrazen. Kniha vyšla v rozsáhlé středoevropské ediční řadě Siebmacher´s Wappenbücher, zpřístupňující šlechtickou heraldiku podle jednotlivých historických zemí, takže má svou obdobu i pro teritorium Moravy a Slezka. Reprint lze koupit u Verlag Degener (1979). On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Heinrich von Kadich, Conrad Blažek, Der Mährische Adel (1899) – moravská obdoba předchozího. Reprint lze koupit u Verlag Degener (1979). On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Conrad Blažek, Der Adel von Oesterr. Schlesien (1885), Der Abgestorbene Adel der Preussischen Provinz Schlesien I.-III. (1887–1894) – slezská obdoba předchozího. Reprint lze koupit u Verlag Degener (1977). Der Abgestorbene Adel der Preussischen Provinz Schlesien jsou on-line přístupné na serveru Śląska Biblioteka Cyfrowa.

 • Ottův slovník naučný I.–XXVIII. (1888–1909) – největší česká naučná encyklopedie, obsahující celou řadu hesel s historií a genealogií šlechtických rodin (z pera Augusta Sedláčka), včetně kreseb jejich znaků (Vojtěcha Krále). Reprint lze koupit u nakladatelství ARGO a nakladatelství Paseka. On-line Open Library.

 • August Sedláček Hrady, zámky a tvrze Království českého I.–XV. (1882-1927) – historie šlechtických sídel obsahuje mnoho informací o genealogii a heraldice. Pro heraldiku jsou zajímavé zjm. obrazové přílohy s kresbami znaků a pečetí z pera Vojtěcha Krále. Reprint lze koupit u nakladatelství ARGO. On-line Kramerius.

 • Vojtěch Král z Dobré Vody, Heraldika (1900) – kniha reprezentuje žánr "velkých obrazových přehledů" (v zahraničí např. stále vydávaná Neubeckerova Heraldik), který v češtině od té doby nevyšel. Obsahově byla kniha víceméně "překonaná" už v době svého vzniku, snad až na průkopnický "klíč k určování šlechtických znaků". Také Královy populární heraldické kresby jsou stále ještě oceňovány.

 • Martin Kolář, Českomoravská heraldika I. (1902) – Kolářovu práci dokončil a vydal August Sedláček. Jedná se o základní a vlastně dosud jediné české komplexní dílo vědecké (obecné) heraldiky, vzniklé kritickým studiem pramenů. Obrazová stránka (opět dílo Vojtěcha Krále) je spíše chudá. Reprint vydalo nakladatelství ARGO (1996), je však již rozebraný. On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • August Sedláček, Českomoravská heraldika II. (1925) – přehled "všech" znaků české šlechty do cca 17. století, výsledek celoživotního bádání jednoho ze zakladatelů české heraldiky ruší absence obrázků a spíše okrajová pozornost věnovaná Moravě. – Viz níže Sedláčkův Atlas. Reprint lze koupit u nakladatelství ARGO (1997). On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Josef Pilnáček, Staromoravští rodové (1930) – na základě publikované literatury, pramenných edic a částečně vlastního archivního studia vytvořil Pilnáček moderní základy moravské šlechtické genealogie a heraldiky. Soustřeďuje se na šlechtu cca do poloviny 17. století. Text provázejí heraldické kresby Karla Mayera. Vyšly už tři kompletní reprinty (1972, 1996, 2011 – Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát). Důležitým dodatkem je posmrtně vydaná Pilnáčkova práce Neznámé rody a znaky staré Moravy (1983, editor Mojmír Švábenský). Nové vydání 2010 – Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát.

 • Karel Schwarzenberg, Heraldika (1941) – text na pomezí učebnice a eseje. Reprezentuje "filozofické" pojetí heraldiky, jak je propagovali autoři kolem Erbovních knížek. Reprint vydalo nakladatelství Ars collegium (1992), bohužel bez autorových doplňků a rejstříku, publikovaných jako Premie IV. ročníku bulletinu Heraldika (1971). Třetí vydání 2007 – nakl. Vyšehrad.

 • Josef Pilnáček, Rody starého Slezska (1969–1972) – slezská obdoba předcházející Pilnáčkovy práce. Poprvé vyšla neúplně, úplné vydání z let 1991–1998 (5 svazků) připravil Karel Müller, vydal Zemský archiv v Opavě, většina svazků je však již rozebrána. Nové vydání 2010 – Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát.

  .
 • August Sedláček, Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty I.–V. (2001–2003) – k vydání připravil Vladimír Růžek. Edice Sedláčkových komentovaných heraldických atlasů z konce 19. století (I. – úvod, rejstříky, II. a III. – česká šlechta, IV. – moravská šlechta, V. – pečeti), na jejichž základě vznikla jeho Českomoravská heraldika II. Spolu vytvářejí nejdůležitější dílo české speciální heraldiky. Knihu vydalo nakladatelství Academia.

 • Z heraldických učebnic: Břetislav Štorm, Úvod do heraldiky (1940), Zdeněk Zenger, Česká heraldika (1978), Milan Buben, Heraldika (1986), Carl-Alexander von Volborth, Heraldika (1996, překlad z němčiny), Milan Buben Encyklopedie heraldiky (1997, další vydání 1999 a 2003 - nakladatelství Libri). • Nejkvalitnější moderní úvod do heraldiky podal Rostislav Nový v knize Vademecum pomocných věd historických (1988, poslední vydání 2002 – nakladatelství H+H). Za zmínku stojí také skriptum Jarmily Krejčíkové a Tomáše Krejčíka Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky (1987).

 • nahoru
  heraldické prameny – výtvarná provedení znaků
  Znaky bývají výtvarně realizovány nejčastěji v kameni na náhrobnících, sochách, nemovitostech ad., barvami na stěnách, pergamenech či na papíře, voskem na pečetích a jinde. O zprostředkování co nejvěrnějšího dojmu z těchto konkrétních realizací se vydavatelé pokoušejí již dlouho, nicméně teprve bezproblémové uplatnění fotografie v polygrafické výrobě umožňuje publikovat větší soubory heraldických památek.

 • Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (1904–) – český diplomatář má zachytit veškeré listiny do roku 1306 včetně jejich sfragistické výbavy. Pro první století české heraldiky nejdůležitější pramen. Vydává nakl. Academia. Částečně on-line dostupné na serveru Centrum medievistických studií.

 • Karel Müller, Erbovní listiny v archivech Slezska a severní Moravy (2001) – celistvé vydání průkopnické práce z roku 1985 (s dodatky z let 1989 a 1992), zpřístupňující znaky z 89 erbovních listin. Knihu vydal Zemský archiv v Opavě.

 • Michal Fiala – Jakub Hrdlička – Jan Županič, Erbovní listiny Archivu hl. m. Prahy a Nobilitační privilegia studentské legie roku 1648 (1997) – příkladně zpřístupněné znaky z 203 nobilitačních a erbovních listin jmenovaného archivu. Knihu vydal spolek Scriptorium, v rozlišení pro obrazovku najdete knihu na této adrese.

 • Michal Fiala – Tomáš Krejčík, Erbovní listiny Archivu Národního muzea (2001) – knihu uvádí rozsáhlá studie Tomáše Krejčíka o fenoménu erbovních listin, následuje precizní edice textů a kvalitní fotografické reprodukce všech znaků ze 141 erbovních a nobilitačních listin. Knihu vydal spolek Scriptorium.

 • databáze Katalog pečetí pečetidel a sbírkových odlitků (1997) – Soupis sfragistického materiálu uloženého v archivech České republiky. Tento katalog vzniká průběžným pořizováním celostátního soupisu sfragistického materiálu uloženého v archivech České republiky. Vlastníkem databáze je odbor archivní správy Ministerstva vnitra. Před českou heraldikou se díky vynikajícímu nápadu a úřednímu zaštítění otevírá zcela nová perspektiva.

 • databáze Registr komunálních symbolů – Systém REKOS zajišťuje centrální evidenci informací o obecních symbolech České republiky, zjm. těch, které vzešly z činnosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii PČR. Obsah nespadá do oblasti šlechtické heraldiky, ale přinejmenší z hlediska odborné terminologie je důležitý i pro obecnou heraldiku.

 • nahoru
  heraldické bibliografie
 • Čeněk Zíbrt, Bibliografie české historie I. (1900) – soupis umožňující orientaci v heraldické (a genealogické aj.) produkci v českých zemích do konce 19. století. On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Eckart Henning – Gabriele Jochums, Bibliographie zur Heraldik (1984) – soupis heraldického písemnictví Německa a Rakouska do roku 1980, v mnoha ohledech se samozřejmě týká také české heraldiky. Stejní autoři: Bibliographie zur Sphragistik (1995) – sfragistické písemnictví Německa, Rakouska a Švýcarska do roku 1990. Knihu lze koupit u Verlag Böhlau.

 • Tomáš Krejčík, Z dějin českých genealogických a heraldických zájmů do poloviny 19. století (Sborník archivních prací, 1982)

 • Pavel Palát a kolektiv, Bibliografie české práce heraldické I. (1983) – komentovaná bibliografie české heraldické práce v letech 1900–1980. Vyšel pouze první díl, mapující oborová periodika. On-line: Heraldická Terminologická Konvence.

 • Vladimír Růžek, Česká heraldická literatura od roku 1946 do roku 1980 (1984) – komentovaný přehled české heraldické práce v letech 1946–1980. On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Karel Müller Heraldické edice v posledních deseti letech (Sborník archivních prací, 2000) – základní bibliografie heraldických textů z let 1990–2000.

 • Sborník archivních prací 1950–2000 (2000) – heraldické studie publikované ve SAP.

 • Heraldry Bibliographies – internetový přehled heraldických bibliografií.

 • Historický ústav AV ČR – bibliografické databáze - on-line bibliografická databáze historických textů, excerpující všechna významnější historiografická periodika (včetně peridodik klubových).

 • Památky archeologické – bibliografie periodika, které (od roku 1854) přineslo řadu heraldických a genealogických článků.

 • nahoru
  zájmová heraldická periodika
  Čeští heraldici a genealogové (zájemci o rodokmeny) mají od 30. let 20. století unikátní tendenci se sdružovat, a skoro každý takto vzniklý spolek jako jednu z hlavních činností provozuje vydávání svého periodika, většinou bohužel orientovaného spíše na "sběratelské" pojetí heraldiky (oproti pojetí vědeckému). Výsledkem je silně předimenzovaný publikační prostor, který v našich poměrech nelze naplnit solidním obsahem, což ubližuje čtenářům i autorům. Vybíráme ta nejdůležitější periodika:

 • Časopis Rodopisné společnosti československé v Praze (1929-1946) – kvalitní periodikum, převažují genealogické články. Bibliografii nabízí Rodopisná revue. On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Sborník Jednoty starých českých rodů (1930-1939, 1946-1949) – obecně otiskovalo toto periodikum méně kvalitní heraldické články. Bibliografii nabízí Rodopisná revue. On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Erbovní knížka (1935-1941) – série almanachů vysoké výtvarné a částečně i obsahové úrovně. On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Heraldický dopis (1943-1945) - miniperiodikum Josefa Milde(ho). První vydání je v úplnosti prakticky nedostupné, nově je otiskuje Rodopisná revue, ukázky zde.

 • Rodokmen (1946-1948) – kvalitní periodikum s vyrovnaným poměrem genealogických a heraldických článků. Bibliografii nabízí Rodopisná revue.

 • Heraldický časopis (1948-1949) – příjemný heraldický časopis. On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Heraldika a genealogie (1968–dosud) – vydává Klub pro českou heraldiku a genealogii. Dříve jen pod názvem Heraldika. V současnosti vychází dvakrát ročně.

 • Genealogické a heraldické listy (1969–1981, 1990–dosud) - vydává Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, v současnosti vychází čtyřikrát ročně.

 • Erbovní sešity (1968-1971) – krátce existující periodikum, na něž pak personálně návázaly Heraldické ročenky. Bibliografie viz též zde. On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Heraldická ročenka (1974-dosud) - vydává Heraldická společnost v Praze - tradičně nejkvalitnější heraldické oborové periodikum, v posledních letech však bohužel upadá. Vychází jednou ročně, v posledních letech jednou za dva roky. Bibliografie viz též zde. On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Zpravodaj Klubu genealogů a heraldiků Ostrava (1978-1993) - dnes již zaniklé poměrně kvalitní periodikum (v závěrečných letech vycházelo pod názvem Orlice). On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Genealogické a heraldické informace (1981–dosud) - vydává Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně, v současnosti vychází jednou ročně. On-line – Prozatimní heraldická knihovna.

 • Rodopisná revue (1999-dosud) - vydává Miloslav Trnka, v současnosti vychází čtyřikrát ročně, na heraldiku se zaměřuje okrajově.

 • Jihočeský Herold (2001-dosud) - vydává Milan Daněk, v současnosti vychází dvakrát ročně.

 • Akademie heraldických nauk České republiky – založena 2004.

  Heraldické texty však sporadicky vycházejí také v rámci řady jiných periodik, zaměřených většinou na historii či vlastivědu. Kvalitou většinou předstihují průměr klubové produkce.

  Móda oborových konferencí zasáhla českou heraldiku (a genealogii) v osmdesátých letech. Péčí ostravského Klubu genealogů a heraldiků byly uspořádány celkem čtyři konference (1980, 1983, 1986 a 1989), sborníky z nich představují do jisté míry kvalitativní vrcholy tehdejší badatelské scény. On-line – Prozatimní heraldická knihovna. Na tradici se pokoušejí navázat: čistě heraldické konference Heraldica viva (1991, 1999), pořádané Východočeským muzeem v Pardubicích, a Genealogia ac heraldica bohemica (2001), pořádaná Českou genealogickou a heraldickou společností. Sborníky z těchto konferencí lze koupit u vydavatelů.

  Česká heraldika se sporadicky objevuje také v zahraničních oborových periodikách, zejm.:

 • Herold-Jahrbuch (1869-dosud) – vydává Herold – Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin. Berlínský Herold vydává kromě ročenky také čtvrtletník atd.

 • Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft "Adler" (1874-dosud) – vydává Heraldisch-Genealogische Gesellschaft ADLER. Vídeňský Adler vydává kromě ročenky také čtvrtletník atd.

 • Genealogicko-heraldický hlas (1991-dosud) – vydává Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť. Vychází dvakrát ročně.

 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – vydává Polskie Towarzystwo Heraldyczne.

 • nahoru
  sfragistika, genealogie atd.
  Se šlechtickou heraldikou úzce souvisejí sfragistická, genealogická a právněhistorická studia. Z novější produkce:

 • Petr Mašek, Modrá krev – Minulost a přítomnost 445 šlechtických rodů v českých zemích (1992, 1999, 2003 – Mladá fronta)

 • Jan Halada, Lexikon české šlechty (1994, 1999 – Akropolis)

 • Jan Županič – František Stellner – Michal Fiala, Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české (2001 – Aleš Skřivan ml.)

 • Jan Županič, Nová šlechta Rakouského císařství (2006 – Agentura Pankrác) – souhrnné zpracování tématu šlechtického práva v 19. století.

 • Tomáš Krejčík, Pečeť v kultuře středověku (1998 – Tilia)

 • František Lobkowicz, Encyklopedie řádů a vyznamenání (1995, 1999 – Libri)

 • Ivan Koláčný, Řády a vyznamenání habsburské monarchie do roku 1918 (2006 – Elka Press)

 • TITULÁŘE – svého druhu předchůdce šlechtických almanachů (a schematismů). Viz Igor Činovec: Tituláře jako druh genealogického materiálu

 • ŠLECHTICKÉ ALMANACHY – Od konce 18. století vycházejí ve středoevropském prostoru genealogické almanachy s aktuálním přehledem příslušníků aristokratických rodin. Pro 19. a 20. století se jedná o nenahraditelný informační zdroj k dějinám šlechtických rodů. Nejvýznamnějším projektem je tzv. Gotha – Gothajské almanachy, nazývané podle sídla nakladatelství Carl Wilhelm Ettinger a (od 1785) Justus Perthes. Nejprve začala vycházet tzv. knížecí řada, zahrnující vládnoucí evropské dynastie a knížecí rody – francouzská mutace s názvem Almanach de Gotha (1763–1944 | několik desítek svazků je on-line dostupno na Gallica), německá Gothaischer Hof-Kalender (1765–1942) • další řady s názvem Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der gräflichen (od 1825) • freiherrlichen (od 1848) • uradeligen (od 1900) • briefadeligen (od 1907) Häuser. Index všech svazků je dostupný na stránkách Institut Deutsche Adelsforschung. Celou řadu o 415 tisících stran vydalo v mikrofiších v letech 1982–1984 K. G. Saur Verlag. Tam také vyšla tzv. Rakouská Gotha – Österreich-Gotha (1997), obsahující obdoby Gothajských almanachů – brněnský Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adelsgeschlechter (1870, 1877–1894), brněnský Genealogisches Taschenbuch des Uradels (1891-1893), vídeňský Genealogisches Taschenbuch des Adeligen Häusers Östrerreich (1905–1912), Wiener Genealogisches Taschenbuch (1926–1937), berlínský Handbuch des preußischen Adels (1892–1893) a Jahrbuch des Deutschen Adels (1896–1899). Ve druhé polovině 20. století navázalo na Gothajské almanachy nakladatelství C. A. Starke Verlag projektem Genealogisches Handbuch des Adels (od 1951), rozděleným do stejných řad jako stará Gotha. Jednotlivé řady již nevycházejí každoročně, i tak ovšem do roku 2006 vyšlo celkem již 122 svazků. V roce 1998 obnovilo titul Almanach de Gotha stejnojmenné londýnské vydavatelství, vycházejí dva svazky ročně, obsahující informace o evropských panujících a nepanujících dynastiích a knížecích rodech. V češtině byl vydán péčí Zdenka Radslava Kinského šlechtický almanach U nás (1934, 1948 – reprint 1995). Od roku 1996 vychází v nakladatelství Martin v redakci Vladimíra Pouzara Almanach českých šlechtických rodů a v redakci Karla Vavřínka Almanach českých šlechtických a rytířských rodů (od 2005) – bibliografie na PHK.

 • nahoru
  Webové zdroje
  Prozatimní heraldická knihovna – heraldické on-line fulltexty
  Heraldická Terminologická Konvence – odborný heraldický web
  Nová šlechta v českých zemích a podunajské monarchii – dějiny, struktura a vývoj šlechty, erby šlechtických rodin atd.
  Nakladatelství PhDr. Ivo Sperát – genealogická, heraldická a sfragistická literatura

  Knižní tipy:

  Zdirad J. K. Čech
  Papežské znaky
  Karmelitánské nakladatelství, 2009
  více
  připravuje Jiří J. K. Nebeský | 2006–2011