{{ zpět
nakladatelství TICHÝ TYP @ Příběh lágru - recenze
zpět }}

Informační list Sdružení Ackermann-Gemeinde, č. 1/2004, s. 4
Zajímavá literatura:
Recenze: Příběh lágru v Hranicích jako varovné svědectví
Novinář, kritik, historik a básník Jiří J. K. Nebeský uvádí na obalu knihy jako svá životní data dva letopočty: narozen 1974, pokřtěn 1992. Patří tedy k nejmlad.í generaci autorů, a navíc je také radním v Hranicích, členem Kulturního sdružení Unarclub a inspirátorem občanské iniciativy Příjemný úder. Knihu Příběh lágru vydal Nebeský s podtitulkem Internační tábor a perzekuce Němců v Hranicích (1945-1946), kterým je také vysti.en její obsah. Na základě archivních pramenů a svědectví pamětníků popisuje autor velmi chmurnou etapu česko-německého soužití. Charakterizuje jednotlivé aspekty fungování tábora a navazujících institucí, uvádí jednotlivé právní předpisy, kterými bylo bezpráví legalizováno. Analyzuje působení konkrétních osob, do detailů popisuje život v hranickém lágru s celou jeho tragikou. Citace stručných svědectví a suchých úředních protokolů jsou často četbou velmi drastickou. Jako jeden z mála autorů si všímá problému, který činí národnostní nenávist obzvlášť absurdní: Kdo je vlastně Čech a kdo Němec, kde je kritérium, podle kterého lze národnost stanovit, kdy. lidé hovoří oběma jazyky, sdílejí stejnou kulturu a žijí na stejném území? Jaký má rozli.ování lidí podle národnosti vůbec ještě smysl? Kniha Příběh lágru je velmi otevřeným a seriózně zpracovaným příspěvkem k poznání poválečných událostí. Za zmínku stojí i opravdu mimořádný čtenářský ohlas.
(Jiří J. K. Nebeský: Příběh lágru. Internační tábor a perzekuce Němců v Hranicích 1945-1946. nakl. TICHÝ TYP, Hranice 2003, 95 stran, viz té. internetové stránky autora: www.sweb.cz/jjkn)Dějiny a současnost 2/2004, rubrika Čítárna
• Jiří J. K. Nebeský: Příběh lágru: Internační tábor a perzekuce Němců v Hranicích (1945—1946), nakl. Tichý typ, Hranice 2003, 96 stran. Autor se opírá o solidní archivní heuristiku (Státní okresní archiv v Přerově, Zemský archiv v Opavě) a dobrou znalost odborné literatury a dobového tisku. Těžiště knihy spočívá v sugestivním vylíčení násilí, jehož se čeští strážní dopouštěli na internovaných Němcích. V prvních týdnech po vzniku tábora byli všichni jeho obyvatelé vydáni na milost a nemilost zdivočelé skupině "revolucionářů", kteří při svých sadistických hrách umučili nejméně 9 lidí; ženy si z internačního tábora odnesly doživotní trauma z opakovaného znásilňování; všichni byli okradeni o rodinné šperky a cennosti. Nebeský svojí knihou pomáhá českému čtenáři pochopit, jaký obsah má pro bývalé hranické Němce (a nejenom pro ně) slovo "odsun".... (hop)